รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือน-ข้าราชการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
ใส่ปี พ.ศ.  

เลขที่ 99 หมู่ 9 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190   
Create by : http://msglive.org Version 3.5.1 ©2564-2575.  
All style support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.